Wettelijke vermeldingen

Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon bekwaam in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze voorwaarden.

Diensten: Het bedrijf Powwow biedt klanten audiovisuele productiediensten aan.

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met inbegrip van tekst – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die door eProd kunnen worden bewaard voor het beheer van de klantrelaties

Gebruiker: Internetgebruiker die de voornoemde site gebruikt.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of niet, de identificatie mogelijk maakt van personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de follow-up ervan gespecificeerd aan de gebruikers van de website https://www.eprod.be/:

Eigenaar: SRL powwow Maatschappelijk kapitaal van 18.200€ BTW-nummer: BE 0636.823.608 – Rogierlaan 351, 1030 Schaarbeek

Verantwoordelijk voor publicatie: Zuijderhoff Kevin – info@powwow.be . De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Zuijderhoff Kevin – info@powwow.be
Host: Siteground – Calle de Prim 19 28004 Madrid
Functionaris gegevensbescherming: Zuijderhoff Kevin – info@powwow.be
2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De site vormt een intellectueel werk beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site https://eprod.be impliceert de volledige aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de website https://eprod.be worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door eProd, dat dan zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://eprod.be wordt regelmatig bijgewerkt door eProd , verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment gewijzigd worden: ze zijn niettemin opgelegd aan de gebruiker die verzocht wordt ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.
3. Beschrijving van de aangeboden diensten.

De website https://powwow.be/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf eProd.
Powwow streeft ernaar om op de website https://eprod.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Powwow kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, of deze nu van haarzelf afkomstig zijn of van derden die haar van deze informatie voorzien.

Alle informatie op de website https://powwow.be wordt louter ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de website https://eprod.be niet exhaustief. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds zij online werd gezet.
4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recente en virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.
De website https://powwow.be wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, verbetering van haar infrastructuur, uitval van haar infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

Powwow en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computerapparatuur en telefonie die met name verband houden met een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.
5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://powwow.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicat